வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Friday, August 21, 2009

27th B'day

Today is my b'day. i pray for myself to be blessed by divine.
This 27th year should be a great year for me in terms of so many things.

i am expecting so many unexpected things to happen.
but i always believe in cause-effect system.

i think/say/do good. let me watch and see the effect.

Whatever happens, i will take it as gift from god to teach me something.

Thanks a lot to nature for the wonderful 26 years of life and for the 27th year.

Blessed by divine to have good health,long life, enough wealth, prosperity, wisdom and peace.

valga valamudan.

7 comments:

ts said...

I WISH U A HAPPY BIRTHDAY.

I PRAY DIVINE TO BRING ALL UR EFFORTS AND GOOD THINKING IN TO REALITY.

HAVE A GREAT YEAR.

-Thamil

RAMesh Kumar said...

வாழ்க வளமுடன்

அருட்பேராற்றல்
இரவும் பகலும்
எல்லா நேரங்களிலும்
எல்லா இடங்களிலும்
எல்லா தொழில்களிலும்
உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக

அருட்பேராற்றலின் கருணையால்
உடல் நலம்
நீளாயுள்
நிறை செல்வம்
உயர்புகழ்
மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க

வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வளமுடன்

NJ said...

I am happy to see your blog. I am also a follower of great Maharishi. Please visit my blog viz. www.mindthisweek.com

N Jayaraman
Chennai
mindthisweek@gmail.com

NJ said...

I am happy to see your blog. I am also a follower of our great Maharishi. Please visit my blog www.mindthisweek.com

n jayaraman
chennai

Anonymous said...

hello~nice to meet u..............................

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Necessity is the mother of invention..........................