வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Friday, July 22, 2011

லைப் டோவர்ர்ட்ஸ்

Swamiji,
once again u taught me this night, life journey towards god, not for husband or kid, any relation...Nobody can understand u,,lives for u...Nobody can tolerate u ....only guru accepts as u r and help u in ur journey.. Dont expect anything, Now a days am getting angry soo much and i cannot tolerate that.u get angry wn things does not go in ur way...it need not be..u dont have control overr anybody other than u..others go theri way..why they hav to listen u..dont expect anything..

DO meditate...plz jothil. u want to be happy in every moment. dont expect anything and do meditaiotn..and just be friend to guru and god..thats it..

1 comment:

RAMesh Kumar SS said...

தாய் குழந்தையின் நோய் நீங்க வேப்பங்கொழுந்து, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவைகளை அரைத்து கொடுப்பாள். அது குழந்தைக்கு மிகுந்த கசப்பும் காரமுமாக இருக்கும். அன்றியும் குழந்தையின் சிறுமதியில் தாய் தன் நன்மைக்குத் தான் இதை தருகிறாள் என்று அறிந்து கொள்ள முடியாது.


காரணம் அதற்கு அறிவு முதிர்ச்சி இல்லை. அது போல், கடவுள் நமக்கு தரும் துன்ப அனுபவங்களும் நம் நன்மைக்காகவே -வாரியார்