வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Wednesday, September 07, 2011

Every individual

Every individual has rights to live their lifes the way they want...My mind is not accepting that..if you dont like something then dont force anybody not to do that..it is their wish...

No comments: