வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Thursday, July 09, 2009

ஒழுக்கத்திற்கான சூத்திரம்:

1.தனக்குத் துன்பம் தரக்கூடாது.

2.பிறருக்குத் துன்பம் தரக்கூடாது.

3.உடலுக்குத் துன்பம் தரக்கூடாது.

4.மனத்திற்குத் துன்பம் தரக்கூடாது.

5.தற்காலத்தில் துன்பம் தரக்கூடாது.

6.பிற்காலத்தில் துன்பம் தரக்கூடாது.

இத்தகைய ஆறு முறைகளில் துன்பம் வராமல் செய்யும் செயல்களே ஒழுக்கம் ஆகும். இவ்வாறு தத்துவஞானி வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஒழுக்கத்திற்கு சூத்திரம் கூறியுள்ளார்.

No comments: