வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Monday, December 18, 2006

மோனத்தின் பெருமை

மோன நிலையின் பெருமை யார் எவர்க்கு
முன் படர்ந்து வாயாலே சொல்லக்கூடும்?
மோனமே அறிவினது அடித்தளம் ஆம்.
மிக விரிவு. எல்லையில்லை. காலமில்லை.
மோனத்தில் அறிவு தோய்ந்து பிறந்தால்
முன் வினையும் பின் வினையும் நீக்கக்கற்கும்
மோன நிலை மறவாது கடமையாற்ற
மென்மை, இன்பம், நிறைவு, வெற்றி அமைதியுண்டாம்!

வேதாத்திரி மகரிஷி

No comments: