வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Wednesday, December 20, 2006

எது தெய்வம்

திக்கெட்டிலும் திரிந்து
திகட்டா பேரின்பன்
அறிந்தவர்க்கு அழியா அரூபன்
அறியாதவர்க்கு அறிவித்த ரூபன்
பக்த்தியில் பரவி ஞான
முக்தியில் முடிவானவன்
மோனத்திலே முத்ர்பவன்
முதிர்ச்சியில் மோனமானவன்
அணுவிலே உயிரானவன்
உயிரே அவனானவன்
அவனே மாயையாகி
அதிலே அவனியாகி
அவனிக்குள் அவனாகி
அவனே அறிவாகி
அடைவதில் பேரின்பன் - என்றும்
அவனே பேரின்பன்

No comments: