வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Thursday, December 14, 2006

எப்பொருளை எச்செயலை எக்குணத்தைஎவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால்அப்பொருளின் தன்மையாய் நினைப்போர் ற்றல்அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றங்காணும்;இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும்எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும்தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்போர் தம்மைத்தரத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப்பயனை நல்கும்

I like this above poem written by maharishi

No comments: